Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2019

13:26
8576 7d89 500
"Pestki"
13:17
11:50
11:44
11:42
08:27
2834 368c
08:26
4910 dd0f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl
08:25
8579 7456 500
M. Wicha 
08:05
Albo robiło się ciemno i wszystko zaczynało być jeszcze bardziej nijakie. Albo powoli umieraliśmy.
— m.nahacz

July 08 2019

14:43
5192 6dd9 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viahavingdreams havingdreams

June 11 2019

19:52
0829 178f
Reposted frombrainless brainless
19:50
3060 e5b4
Reposted frombrainless brainless viamefir mefir

May 16 2019

08:30
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"

May 08 2019

16:57

May 02 2019

19:51
4718 262e
Reposted fromtojad tojad viahavingdreams havingdreams
19:48
19:42
19:41
Mogę rwać włosy z głowy
Krzyczeć na ulicy
Ale mogę też milczeć
Milczenie też krzyczy
— jdeg.soup.
Reposted fromjdeg jdeg viaDaisy88 Daisy88
19:41
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
19:35
0584 8861 500
Reposted fromunconscious unconscious viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl